Download Algemene Voorwaarden hier,  algemene voorwaarden Anouska.pdf

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

1.1. Anouska van Oostende, handelend onder de naam hondenuitlaatservice Anouska (Mee met Anouska) gevestigd Kerkelant 1, 1132 EW te Volendam, hierna te noemen Opdrachtnemer.

1.2. Persoon (hondenbezitter) die het inschrijfformulier en eventuele sleutelovereenkomst heeft ondertekend, hierna te noemen Opdrachtgever.

1.3. Het uitlaten van de Hond van de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer, hierna te noemen Opdracht.

1.4. Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtnemer de Hond van de Opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs, hierna te noemen het opdrachtformulier.

1.5. Hond van de Opdrachtgever welke door de Opdrachtnemer uitgelaten wordt, hierna te noemen de Hond. Dit kunnen zowel 1 of meerdere honden zijn.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

2.2. Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

2.3. Op alle Opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer.

2.4. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.5. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om uitlaat- of oppashonden op grond van atypisch- of probleemgevend gedrag te weigeren.

2.6. De Hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (zit, af, hier en volg) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de Hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

2.7. Loopse teven kunnen niet mee met een groepswandeling.

 

Artikel 3 – Gezondheid

3.1. De Hond dient aantoonbaar ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailentingen alsmede inenting tegen kennelhoest. Tevens dient de Hond preventief behandeld te zijn tegen luizen, teken, vlooien en wormen.

3.2. De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de Hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kenbaar gemaakt zijn.

3.3. De Opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de Opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de Hond, op kosten van de Opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

 

Artikel 4 – Rechten en plichten Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

4.2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de Hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

4.3. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de Hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de Hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

4.4. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de Hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.5. De Hond moet opgenomen zijn in de W.A.-verzekering van de Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dus te allen tijde aansprakelijk voor door de Hond aangerichte schade.

4.6. Opdrachtgever wordt, indien nodig – door Opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de Hond gedurende de periode dat de Hond onder toezicht van Opdrachtnemer valt.

4.7. Bij verhindering dient de Opdrachtgever van de Hond de Opdrachtnemer dit 24 uur voor het uitlaten te melden. Afmeldingen die niet 24 uur van tevoren worden afgemeld worden in rekening gebracht.

4.8. De hond zal na een wandeling zo goed mogelijk worden afgedroogd en schoongemaakt. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel, aangericht door een natte of vieze hond.

4.9. Indien is afgesproken dat de Hond bij thuiskomst wordt voorzien van voer en water, dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat al het benodigde voer en overige benodigdheden, die nodig zijn om de Hond bij thuiskomst optimaal te verzorgen aanwezig zijn in de woning.

 

Artikel 5 – Rechten en plichten van Opdrachtnemer

5.1. Opdrachtnemer gaat op verantwoordelijke wijze met de Hond om en zal de Hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.

5.2. Opdrachtnemer laat uw Hond bij een groepswandeling ongeveer 1 uur uit. De wandeltijd bij een individuele wandeling is 30 minuten maar kan in overleg afwijken en is afhankelijk van de gesteldheid van de Hond.

5.3. Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de Hond ten tijde dat de Hond onder toezicht van Opdrachtnemer valt.

5.4. Mocht tijdens de wandeling zich onverhoopt toch iets met de Hond gebeuren dan heeft Opdrachtnemer, naar eigen inzicht, het recht de Hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de Opdrachtgever. Uiteraard wordt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.

5.5. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of extreme weersomstandigheden) Opdrachtnemer niet bij machte is om een uitlaatservice te verlenen, wordt Opdrachtgever hiervan z.s.m. in kennis gesteld. Evt. schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Opdrachtnemer. De wandeling wordt niet in rekening gebracht.

5.6. Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

5.7. De Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de Hond. Opdrachtnemer is door ondertekening van het opdrachtformulier gemachtigd om de Hond uit te laten.

5.8. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer zij van mening is dat het onverantwoord is de Hond uit te laten.

5.9. Opdrachtnemer dient vakantie en evt. vrije dagen tijdig mede te delen aan Opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de Hond van Opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke Hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de betreffende Honden gedeeld.

6.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond, de onroerende zaak van waaruit de opdracht door de Opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel schade aan roerende zaken welke zich hier bevinden.

6.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de roerende zaak van waaruit de opdracht door Opdrachtnemer moet worden uitgevoerd.

6.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte Hond.

6.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel, vermissing of verwonding van de Hond van Opdrachtgever.

6.6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de Hond. Als dit toch gebeurt, zal Opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de Hond terug te vinden.

6.7. De Opdrachtgever dient een W.A.-verzekering te hebben afgesloten waarbij de Hond van de Opdrachtgever volwaardig meeverzekerd is.

6.8. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Schade en verzekeringen

7.1. Opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die de Hond toebrengt aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

 

Artikel 8 – Betalingen

8.1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.

8.2. Het door de Opdrachtgever te betalen bedrag dient na de eerste wandeldag van de Opdracht te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL74 INGB 0007 2555 49 t.n.v. Anouska van Oostende onder vermelding van het factuurnummer. Bij wanbetaling heeft Opdrachtnemer het recht de hond te weigeren.

8.3. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van de strippenkaart. De strippenkaarten hebben een maximale geldigheidsduur van 3 maanden na de dag van afgifte. De strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

8.4.  In geval van tariefwijziging zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan ten minste 1 maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen.

 

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

9.1. In geval van een geschil is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de Opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij Opdrachtgever binnen een maand nadat Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgends de wet bevoegde rechter.

9.2. Op alle Opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

9.3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.